Fukuroda, Ibaraki 32MW
Fukuman, Yonago 4,3 MW
Tatsuno, Hyogo 1,1 MW
Green Power Monitoring System
Kamigori, Hyogo 1 MW
Kamigori, Hyogo 1 MW